FAQ

W większości przypadków mówimy tu o handlu detalicznym. Wyjątkiem są niektóre modele niedostępne w sklepach detalicznych. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy skontaktować się z nami.

Formularz zwrotu DHL można zamówić telefonicznie lub pocztą elektroniczną albo łatwo i wygodnie wydrukować, korzystając z poniższego łącza https://www.josef-seibel.de/pl/serwis/dostawa-i-zwroty/

Niestety, rezerwacja nie jest możliwa.

Wystarczy zarejestrować się w naszym alarmie rozmiarowym, aby być informowanym, gdy tylko wybrany model będzie ponownie dostępny.

Oferujemy jednomiesięczne prawo do odstąpienia od umowy.

Czy to pomyłka cenowa? Niestety nie. Ponieważ rozmiary oversize od 47 (mężczyźni) i 44 (kobiety) zawierają po prostu więcej materiału.

Nie, masz 30 dni od otrzymania towaru na zapłacenie kwoty wynikającej z faktury.

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkownika o naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (OWH) oraz zasadach anulowania rezerwacji. Informacje te zostaną wysłane na Twój adres e-mail.

Niezależnie od kraju produkcji, nasze wyroby są wytwarzane zgodnie z niemieckimi i europejskimi wymogami prawnymi. Ponadto dostawcy materiałów oraz firmy produkcyjne potwierdzają nam na piśmie, że produkcja odbywa się zgodnie z zasadami etycznymi oraz wymogami prawnymi.

{ "@context":"http://schema.org/", "@id": "https://www.josef-seibel.de/pl/faqs/#faq", "@type":"FAQPage", "mainEntity": [{"@type":"Question","name":"Czy mo\u017cna u nas zam\u00f3wi\u0107 ponownie sznurowad\u0142a?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"W wi\u0119kszo\u015bci przypadk\u00f3w m\u00f3wimy tu o handlu detalicznym. Wyj\u0105tkiem s\u0105 niekt\u00f3re modele niedost\u0119pne w sklepach detalicznych. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, wystarczy skontaktowa\u0107 si\u0119 z nami."}},{"@type":"Question","name":"Jak uzyska\u0107 potwierdzenie zwrotu DHL?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Formularz zwrotu DHL mo\u017cna zam\u00f3wi\u0107 telefonicznie lub poczt\u0105 elektroniczn\u0105 albo \u0142atwo i wygodnie wydrukowa\u0107, korzystaj\u0105c z poni\u017cszego \u0142\u0105cza https:\/\/www.josef-seibel.de\/pl\/serwis\/dostawa-i-zwroty\/"}},{"@type":"Question","name":"Czy mo\u017cna zarezerwowa\u0107 buty?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Niestety, rezerwacja nie jest mo\u017cliwa."}},{"@type":"Question","name":"Czy mo\u017cna otrzyma\u0107 informacj\u0119 o ponownym udost\u0119pnieniu artyku\u0142u?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Wystarczy zarejestrowa\u0107 si\u0119 w naszym alarmie rozmiarowym, aby by\u0107 informowanym, gdy tylko wybrany model b\u0119dzie ponownie dost\u0119pny."}},{"@type":"Question","name":"Czy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zwrotu zam\u00f3wienia?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Oferujemy jednomiesi\u0119czne prawo do odst\u0105pienia od umowy."}},{"@type":"Question","name":"Dlaczego niekt\u00f3re rozmiary maj\u0105 r\u00f3\u017cne ceny?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Czy to pomy\u0142ka cenowa? Niestety nie. Poniewa\u017c rozmiary oversize od 47 (m\u0119\u017cczy\u017ani) i 44 (kobiety) zawieraj\u0105 po prostu wi\u0119cej materia\u0142u."}},{"@type":"Question","name":"Czy metoda p\u0142atno\u015bci \"zakup na konto\" wymaga p\u0142atno\u015bci z g\u00f3ry?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie, masz 30 dni od otrzymania towaru na zap\u0142acenie kwoty wynikaj\u0105cej z faktury."}},{"@type":"Question","name":"Czy do z\u0142o\u017cenia zam\u00f3wienia potrzebny jest adres e-mail?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Zgodnie z prawem jeste\u015bmy zobowi\u0105zani do poinformowania u\u017cytkownika o naszych Og\u00f3lnych Warunkach Handlowych (OWH) oraz zasadach anulowania rezerwacji. Informacje te zostan\u0105 wys\u0142ane na Tw\u00f3j adres e-mail."}},{"@type":"Question","name":"Jak s\u0105 produkowane buty?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Niezale\u017cnie od kraju produkcji, nasze wyroby s\u0105 wytwarzane zgodnie z niemieckimi i europejskimi wymogami prawnymi. Ponadto dostawcy materia\u0142\u00f3w oraz firmy produkcyjne potwierdzaj\u0105 nam na pi\u015bmie, \u017ce produkcja odbywa si\u0119 zgodnie z zasadami etycznymi oraz wymogami prawnymi."}}] }

Nie znalazłeś
tego, czego szukałeś?

Poniedziałek – piątek, 00:00–24:00
5€ zniżki powitalnej przy zapisaniu się do naszego newslettera